ทำวีซ่าอาร์เจนตินา (รับยื่นวีซ่าอาร์เจนตินา)วีซ่าอาร์เจนตินา

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 09.00 น. – 15.00 น.
เวลารับเล่ม 09.00 น. – 15.00 น.
ระยะเวลาทำการ 3 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ต่างชาติ) 1,300 บาท/ หรือ 30 US
ค่าบริการ 700 บาท
**(ไม่จองคิว) ชำระเงินที่ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซี (โดยทางแผนกวีซ่าจะเตรียมใบนำฝากให้)

เอกสารการยื่นวีซ่าอาร์เจนตินา

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบัน)
5. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
6. Work Permit (ต่างชาติ)
7. Booking ตั๋วเครื่องบิน
8. ใบจองโรงแรม
9. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
พาสปอร์ตราชการ
– ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลย และ อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน
พาสปอร์ตจีน (เล่มสีแดง)
– จะต้องยื่นขอวีซ่า (เสียเงิน) ตามปกติเหมือนพาสปอร์ตทั่วไป
พาสปอร์ตจีน/ ต่างด้าว (เล่มสีเหลือง หรือ เล่มสีน้ำเงิน)
– ทางสถานทูตไม่รับยื่นวีซ่า จะต้องไปเปลี่ยนเป็นเล่มสีแดงเท่านั้นถึงจะรับยื่นวีซ่าได้
หมายเหตุ
– เปลี่ยนเครื่อง หรือ (TRANSIT) กรณีนี้ถ้าอยู่ไม่เกิน 8 ชั่วโมงไม่ต้องยื่นวีซ่า หรือ ให้สอบถามกับ AIRLINE ที่ลูกค้าจะเดินทาง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]