(ต.ค.) ทัวร์ปูซาน 5วัน3คืน[บินEASTER JET] 15,900.-

โค้ดทัวร์ SG -0

จุดเด่น

• สัมผัสบรรยากาศโรแมนติค ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ณ Palgong Ring Road จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี
• สนุกสนานกับสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาหลี E-World
• เพลิดเพลินกับซานโตรินีเกาหลี ที่เต็มไปด้วยตึกสีลูกกวาด หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
• ชมหมู่บ้านโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแค่สมัยราชวงศ์โชซอน Otgol Village หมู่บ้านประวัติศาสตร์ของเมืองแทกู
• ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล ณ วัดแฮดง ยงกุงซา
• แวะสวนสาธารณะริมหน้าผา ที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุด ณ Daewangam Park
• ผ่อนคลายกับธรรมชาติ ณ Taehwagang Grand Park ป่าไผ่ 1 ใน 12 สถานที่ สวยงามของเมืองอุลซาน
• ชมวิว Ganjeolgot Cape จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดแรกของเกาหลีใต้
• ช้อปปิ้งจุใจที่ Samsan-Dong Design Street & เอาท์เล็ท Lotte Dong Busan

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

20:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน EASTER JET โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

22:35 น. ออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ ZE922

วันที่ 2 ปูซาน (ท่าอากาศยาน กิมแฮ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Oryukdo Sunrise Park – เมืองแทกู – วัดดองฮวาซา – Palgong Ring Road – สวนสนุก E-WORLD

06:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กิมแฮ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

เช้า บริการอาหารเช้า บนรถ (เมนู คิมบับ สไตล์เกาหลีแท้ๆ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village หรือ ซานโตรินีเกาหลี Santorini สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของเมืองพูซาน หมู่บ้านที่ตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม วิวไฮน์ไลท์ของหมู่บ้านที่สวยงาม และถือเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้เลย หมู่บ้านบนเขาที่ลดระดับสู่ทะเล และสีสันที่สวยงามของบ้านแต่ละหลัง มีภาพ 3 มิติ ให้ทุกท่านสามารถแวะถ่ายรูป หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านดั้งเดิม มีผู้คนอาศัยอยู่จริง และที่นี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่ถ่ายทำรายการ Running Man รายการชื่อดังของเกาหลี จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในที่สุด

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี)
นำท่านสู่ Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล ซึ่งมีทางเดินเป็น Skywalk สูงถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะเหมือนกีบม้าพื้นเป็นกระจกสามารถมองเห็นด้านล่างได้ มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทำให้โครงสร้างปลอดภัย Oryukdo Sunrise Park ถูกสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเป็นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวันออก และภาคใต้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทกู Daegu เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศเกาหลีด้วยจำนวนประชากรกว่าสองล้านห้าแสนคน แทกูยังเป็นศูนย์กลางการทอผ้าของประเทศ และเป็นเมืองที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี ค.ศ.2002 ตลอดจนเป็นศูนย์การค้าพืชสมุนไพรนานาชนิด โดยมีสถานพยาบาลแผนตะวันออกกว่า 300 แห่งที่ใช้สมุนไพรเหล่านี้ในการรักษาตลอดจนมีร้านขายยาสมุนไพร และร้านปรุงสมุนไพรรวมอยู่ด้วย จากนั้นพาท่านสู่ วัดดองฮวาซา Donghwasa Temple วัดโบราณในสมัยราชอาณาจักรชิลล่า ตั้งอยู่บนภูเขาพัลกงซาน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 493 วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย อาทิ เจดีย์หินสามชั้นในปีกด้านตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน Vairocana Buddha และภาพแกะสลักพระพุทธบนก้อนหินทำให้วัดนี้มีค่ายิ่ง อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีจุดเด่น ที่ พระพุทธรูปขนาดมหึมา ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยทิวเขา สร้างความศรัทธาให้ผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุก E-WORLD ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต้ เปิดเมื่อปี 1995 ซึ่งเครื่องเล่นที่ได้รับความนิยม มากที่สุดคือ สกายจั๊ม หรือเรียกว่า หอสูง ให้โดดวัดใจท้าทายความกล้าด้วย ยังมีเครื่องเล่นสุดมันส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสิงฯลฯ และสวนดอกไม้นานาชนิด สวนสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆเก็บเป็นที่ระลึก และพิเศษสุดๆ สำหรับท่านที่ต้องการซื้อทัวร์เพิ่มสำหรับขึ้นลิฟท์ตึก 83 Tower & Magic Art เพิ่ม ท่านละ 9,000 Won 83 Tower เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแทกูมีจุดชมวิวพาโนรามา 360 องศา ซึ่งสามารถมองเห็นวิวความสวยงามของเมืองแทกู นำท่านสนุกสนานกับการถ่ายรูปสามมิติที่ Magic Art ซึ่งเป็นงานศิลปะภาพวาดลวงตา ซึ่งเป็นแนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานเหล่านี้ได้อย่างสนุกสนาน ผู้ชมสามารถโพสต์ท่าถ่ายรูปคู่กับภาพวาดต่างๆ ไม่รวมค่าขึ้น 83 Tower & Magic Art Optional เพิ่ม 9,000 Won/ท่าน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู Pork Cutlet หมูทอดชุบเกล็ดขนมปัง)

ที่พัก Hotel Deagu Or Dongbusan หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 สมุนไพรโสมเกาหลี – Otgol Village – COSMETIC OUTLET – เมืองอุลซัน – Daewangam Park – Taehwagang Grand Park – Samsan-Dong Design Street

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลด และป้องกันมะเร็ง และเร็วๆนี้โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน นำท่านเดินทางสู่ Otgol Villge หมู่บ้านเก่าแก่รูปแบบดั้งเดิมของเกาหลี Hanoks ถูกสร้างขึ้นในปี 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูลเก่าแก่ของเมืองแทกูมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองแทกู

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ข้าวยำบิบิมบับ)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET มีให้ท่านเลือกซื้อหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทยจากนั้นพาท่านสู่ สวนแทวังกัม Daewangam Park เป็น สวนสาธารณะ ริมทะเล ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออก 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปชายทะเลจะผ่าน ป่าสน, ต้นเชอร์รี่, แม็กโนเลีย คามีเลีย, แอปริคอต และ Forsythia และมีแนวโขดหินที่สวยงาม Daewangam เป็นเกาะหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายมังกรเหินขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งมีเกาะหิน กลางทะเล โดยมีสะพานเหล็ก เชื่อมเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเล ณ เมืองอุลซาน มีตำนานเล่าว่ากษัตริย์ Munmu ของอาณาจักรซิลลาถูกฝังอยู่ใต้เกาะแห่งนี้เพื่อปกป้องราชอาณาจักรด้วย เป็น สวนสาธารณะ ริมทะเล ที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งตะวันออก 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปชายทะเล จะผ่าน ป่าสน, ต้นเชอร์รี่ , แม็กโนเลีย คามีเลีย , แอปริคอต และ Forsythia และมีแนวโขดหินที่สวยงาม Daewangam เป็นเกาะหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายมังกรเหินขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งมีเกาะหินกลางทะเล โดยมีสะพานเหล็กเชื่อมเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเล ณ เมืองอุลซาน มีตำนานเล่าว่ากษัตริย์ Munmu ของอาณาจักรซิลลา ถูกฝังอยู่ใต้เกาะแห่งนี้เพื่อปกป้องราชอาณาจักรด้วย นำท่านสู่ Taehwagang Grand Park ท่านจะได้สัมผัสกับป่าไผ่ ซึ่งถูกโอบล้อมไปด้วยแม่น้ำแทฮวากัม ได้รับชื่อว่าเป็น 1 ใน 12 สถานที่ ที่มีความสวยงาม ทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองอุลซาน ซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนและผ่อนคลายเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง ณ Samsan-Dong Design Street ที่นี่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยขนาดใหญ่และเป็นศูนย์รวมของ เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ อีกทั้งยังเป็น สถานที่ให้คู่รักมาออกเดทกันอีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ้ววุ้นเส้น)

ที่พัก Hotel Deagu Or Dongbusan หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 Ganjeolgot Cape – เมืองปูซาน – วัดแฮดง ยงกุงซา – HERB (RED PINE) – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน – Busan International Film Festival – ตลาดปลาชาลกาชิ – สะพานแขวนควังอัน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Ganjeolgot Cape เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดแรกของเกาหลีใต้ สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับคู่รัก และครอบครัวไปเดินชมบรรยายกาศของท้องทะเลที่สวยงาม ซึ่งที่นี่มีร้านกาแฟ ร้านอาหารที่ให้ท่านได้นั่งชมวิวพร้อมทานอาหาร และจิบกาแฟมีสนามหญ้าให้วิ่งเล่น และแปลงดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูปริมทะเลรวมถึงยังมีรูปปั้นเกี่ยวกับครอบครัวชาวประมงแม่ และลูกที่รอคอยสามีกลับจากทะเลขอแนะนำว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเมืองอุลซาน จากนั้นนำท่านสู่ เมืองปูซาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรที่ วัดแฮดอง ยงกุงซา Haedong Yonggungsa Temple ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดย สร้างอยู่บนโขดหินริมทะเลมองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริย์ซึ่งความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดูลึกลับน่าพิศวงดั่งชื่อที่ตั้งไว้ ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผู้คนแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังสามารถข้ามสะพานหินและขึ้นบันได 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยู่ ด้านบนเพื่อดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่จินตนาการของผู้มอง และเกลียวน้ำวนที่หมุนวนอยู่เบื้องล่างทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ว่ากันว่าแต่เดิมก่อนที่จะสร้างวัดพื้นที่ตรงนี้มีความแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลกระทั่งพระภิกษุท่านหนึ่งได้ฝันเห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาซึ่งสถิตอยู่ในท้องทะเลบอกให้สร้างวัดบริเวณนี้จึงจะเกิดความโชคดี และก็เป็นดังนั้น เมื่อวัดสร้างเสร็จความแห้งแล้งที่เคยมีก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนและพืชไร่ อีกทั้งหากมองไปด้านหน้าจะเห็นภูเขา และถ้ามองไปด้านหลังของวัดจะเห็นน้ำทะเล ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหากอธิษฐานสวดมนต์ในตอนเช้าก็จะได้รับการตอบจากเทพเจ้าแห่งความเมตตาในช่วงเย็นนั่นเอง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ซัมเกทัง ไก่ตุ๋นโสม)
ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอนมีต้นตำรับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบำรุงกำลังและเสริมสุขภาพ ภายในไก่จะยัดไส้สมุนไพรต่างๆ เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น กินพร้อมกับเครื่องเคียง อาทิ เส้นแป้งลักษณะคล้ายเส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ เกลือ กิมจิ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้า แบรนด์เนมอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม สวนยงดูซาน ตั้งอยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของปูซาน และยังเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซานอีกด้วย โดยในช่วงสมัยสงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตั้งถิ่นฐานบนภูเขาแห่งนี้ แต่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึงสองครั้ง ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายไปชาวบ้านจึงช่วยกันฟื้นฟูโดยการปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนจนกลายเป็นสวนสาธารณะในที่สุด และยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่นในยุคตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมี หอคอยปูซาน ที่ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่จะทำให้คุณเห็นปูซานแบบ 360 องศาอีกด้วย **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจ และค่าขึ้นลิฟท์** พาท่านสู่ ถนนสายบันเทิงของเมืองปูซานที่เรียกกันว่า BIFF (Busan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนามเทศกาลหนังปูซาน เริ่มเปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกทีในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยร้านค้าแหล่งช้อปปิ้งจำนวนมาก และพาท่านแวะ ตลาดปลาชาลกาชิ สัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นต้นมา ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซานเป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิดทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนำมาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี)
พาท่านผ่านชม สะพานแขวนควังอัน หรือสะพานเพชรอยู่ใกล้กับชายหาด Haeundae Beach สะพานนี้เปรียบเสมือนซานฟรานซิสโกแห่งเกาหลี เป็นสะพานที่ทอดยาวเหนือน้ำทะเล เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาด มีความยาวกว่า 7.4 กิโลเมตร และเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-GU ให้อยู่ใกล้กันแค่เอื้อม สะพานควังอันนี้เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน อีกทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช และไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของปูซานก็สามารถมองเห็นสะพานควังอันได้ทั้งในระยะใกล้หรือไกล ในยามค่ำคืนจะมีแสงไฟส่องสว่างจากสะพานที่ส่องประกายราวกับเพชร นอกจากนี้ ยังทำให้คุณรู้สึกถึงความโรแมนติกด้วยวิวทะเลทั้งสองข้างทางอีกด้วย

ที่พัก Hotel Deagu Or Dongbusan หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ฮ็อตเกนามู – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – Lotte DongBusan – ปูซาน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์สมุนไพร บำรุงตับ ฮ็อตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสมเป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร ป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมง มาม่าเกาหลี นมกล้วย จากนั้นนำท่านสู่ Lotte DongBusan แหล่งช้อปปิ้งที่มีความหลากหลายทั้งเสื้อผ้าแบรนด์ดังแฟชั่นต่างประเทศ อุปกรณ์กีฬา เครื่องสำอาง และยังมีร้านขายของเล่นสำหรับเด็ก เช่นร้านขายเลโก้ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าพิเศษที่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพดี และราคาถูกตอบสนองความต้องการของลูกค้า Lotte Dong Busan แห่งนี้เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 550 ร้านค้า

เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

17:45 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE921

21:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
เดือน ตุลาคม
01 ต.ค. 5905 ต.ค. 59 16,900 16,900 16,900 5,900
02 ต.ค. 5906 ต.ค. 59 15,900 15,900 15,900 5,900
05 ต.ค. 5909 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
06 ต.ค. 5910 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
07 ต.ค. 5911 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
08 ต.ค. 5912 ต.ค. 59 16,900 16,900 16,900 5,900
09 ต.ค. 5913 ต.ค. 59 15,900 15,900 15,900 5,900
10 ต.ค. 5914 ต.ค. 59 15,900 15,900 15,900 5,900
11 ต.ค. 5915 ต.ค. 59 16,900 16,900 16,900 5,900
12 ต.ค. 5916 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
13 ต.ค. 5917 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
14 ต.ค. 5918 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
15 ต.ค. 5919 ต.ค. 59 16,900 16,900 16,900 5,900
16 ต.ค. 5920 ต.ค. 59 16,900 16,900 16,900 5,900
17 ต.ค. 5921 ต.ค. 59 16,900 16,900 16,900 5,900
18 ต.ค. 5922 ต.ค. 59 16,900 16,900 16,900 5,900
19 ต.ค. 5923 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
20 ต.ค. 5924 ต.ค. 59 * วันปิยะ 20,900 20,900 20,900 5,900
21 ต.ค. 5925 ต.ค. 59 * วันปิยะ 19,900 19,900 19,900 5,900
22 ต.ค. 5926 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
23 ต.ค. 5927 ต.ค. 59 16,900 16,900 16,900 5,900
24 ต.ค. 5928 ต.ค. 59 16,900 16,900 16,900 5,900
25 ต.ค. 5929 ต.ค. 59 16,900 16,900 16,900 5,900
26 ต.ค. 5930 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
27 ต.ค. 5931 ต.ค. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
28 ต.ค. 5901 พ.ย. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
29 ต.ค. 5902 พ.ย. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
30 ต.ค. 5903 พ.ย. 59 17,900 17,900 17,900 5,900
31 ต.ค. 5904 พ.ย. 59 17,900 17,900 17,900 5,900

โค้ดทัวร์ SG-0

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]