ทำวีซ่าแคนาดา (รับยื่นวีซ่าแคนาดา)วีซ่าแคนาดา

เวลาทำการ จันทร์ – พฤหัสฯ
เวลายื่น 08.00 น. – 10.00 น. (วันศุกร์ไม่รับยื่นวีซ่า)
เวลารับเล่ม 13.30 น. – 15.45 น. (จันทร์ – พฤหัสฯ)
ระยะเวลาทำการ 5 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 2,500 บาท (Single)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว) 5,000 บาท (Multiple)

**(ไม่จองคิว) ชำระค่าวีซ่าเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา” (ทำออนไลน์)

เอกสารการยื่นวีซ่าแคนาดา
1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา )
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน)
9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
14. Booking ตั๋วเครื่องบิน
15. ใบจองโรงแรม
16. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
17. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อสถาบันการศึกษาที่จบ เดือน,ปี
18. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อสถานที่ทำงาน วันเดือนปี หรือ ชื่อสถาบันการศึกษา วันเดือนปี (กรณีทำงาน หรือ เรียนที่ใหม่ไม่ถึง 10 ปี)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]