ทำวีซ่าจีน (รับยื่นวีซ่าจีน)วีซ่าจีน

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 09.00 น. – 11.30 น.
เวลารับเล่ม 09.00 น. – 11.30 น. (ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น.-16.00 น.)
ระยะเวลาทำการ 4 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันรับเล่ม)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 1,000 บาท
**(ไม่จองคิว) ยื่นด่วน 1 วัน/เพิ่ม 1,200 บาท (ยื่นด่วน 2-3 วัน/เพิ่ม 800 บาท)

เอกสารการยื่นวีซ่าจีน

1. หนังสือเดินทาง/ ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือรับรองการทำงานระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
4. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (รับรองจากรัฐบาลจีน)/(ตัวจริง)/(ธุรกิจ) (กรณีเดินทางไปเพื่อติดต่อธุรกิจ)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. เด็กอายุต่ำจาก 20 ปี ลงมา ต้องมีใบสูติบัตร + การเงินของบิดา หรือ มารดา และ จดหมายออกค่าใช้จ่ายมาแสดงด้วย
7. หนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดา (ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายไม่ได้เดินทางไปด้วย หรือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเดินทาง/ออกโดยทางอำเภอ)/(กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
8. Work Permit (ตัวจริง)/(ต่างชาติ)
9. Booking ตั๋วเครื่องบิน
10. ใบจองโรงแรม
11. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท หรือ ชื่อ ที่อยู่ของสถาบันการศึกษา และ เบอร์โทรศัพท์)
12. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ชื่อ สามี, ภรรยา, บุตร (ของผู้เดินทาง)

สถานทูตจีน ประจำประเทศไทย
57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-245-7044 อีเมล์ chinaemb_th@mfa.gov.cn
เว็บไซต์ th.china-embassy.org

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400 โทร 02-207-5888, 02-207-5999
site: www.visaforchina.org

เวลาทำการ
เวลา: จันทร์ -ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
ยื่นคำร้อง :9:00- 15:00 น. (คำร้องด่วน และด่วนพิเศษ ยื่นก่อน 10.50 น.)
รับวีซ่า: 9:00-16:00 น. (คำร้องด่วนพิเศษ สามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]