ทำวีซ่าอิหร่าน (รับยื่นวีซ่าอิหร่าน)วีซ่าอิหร่าน

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 10.00 น. – 12.00 น. / 14.00 น. – 16.00 น.
เวลารับเล่ม 10.00 น. – 12.00 น.
ระยะเวลาทำการ 4 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ต่างชาติ) 5,000 บาท
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(คนไทย) 1,800 บาท
ค่าวีซ่า (ธุรกิจ)/(คนไทย) 2,000 บาท
ค่าบริการ 700 บาท
**(ไม่จองคิว)

เอกสารการยื่นวีซ่าอิหร่าน

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
6. Booking ตั๋วเครื่องบิน
7. Tourist Voucher (ต้องซื้อทัวร์จากบริษัทในประเทศอิหร่านเท่านั้น) แล้วส่งเอกสารกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า
8. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]