ทำวีซ่าอิหร่าน (รับยื่นวีซ่าอิหร่าน)วีซ่าอิหร่าน

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 10.00 น. – 12.00 น. / 14.00 น. – 16.00 น.
เวลารับเล่ม 10.00 น. – 12.00 น.
ระยะเวลาทำการ 4 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ต่างชาติ) 5,000 บาท
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(คนไทย) 1,800 บาท
ค่าวีซ่า (ธุรกิจ)/(คนไทย) 2,000 บาท
ค่าบริการ 700 บาท
**(ไม่จองคิว)

เอกสารการยื่นวีซ่าอิหร่าน

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
6. Booking ตั๋วเครื่องบิน
7. Tourist Voucher (ต้องซื้อทัวร์จากบริษัทในประเทศอิหร่านเท่านั้น) แล้วส่งเอกสารกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า
8. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

[Total: 0    Average: 0/5]