ทำวีซ่าไอร์แลนด์ (รับยื่นวีซ่าไอร์แลนด์)วีซ่าไอร์แลนด์

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 08.30 น.– 12.30 น./ (ที่สถานทูต)
เวลารับเล่ม 08.30 น.– 12.30 น./ (ที่สถานทูต)
ระยะเวลาทำการ 15 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 3,000 บาท/ (Single)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 5,100 บาท/ (Multiple) เคยไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
**(ไม่จองคิว) ทำออนไลน์ www.visas.inis.gov.ie ระบบ (AVATS) http:/www.inis.gov.ie/en

เอกสารการยื่นวีซ่าไอร์แลนด์

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปล/ยกเว้น)
7. สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือน)
9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
14. หนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดา (ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายไม่ได้เดินทางไปด้วย หรือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเดินทาง/ออกโดยทางอำเภอ)/ (เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
15. Booking ตั๋วเครื่องบิน
16. ใบจองโรงแรม
17. ประกันการเดินทาง
18. ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)
19. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]