ทำวีซ่าญี่ปุ่น (รับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น)

วีซ่าญี่ปุ่น

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 08.30 น. – 17.30 น.
เวลารับเล่ม 08.30 น. – 17.30 น. (เสาร์) 08.30 น. – 12.30 น.
ระยะเวลาทำการ 5 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 1,700 บาท
ค่าวีซ่า (Multiple) 2,700 บาท
ค่าวีซ่า (Transit) 800 บาท

**(ไม่จองคิว) บ.VFS 02-6321541-4

เอกสารการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
7. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบัน)
8. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
9. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ตัวจริง)/(ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ตัวจริง)/(ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(ตัวจริง)/(ถ้ามี)
12. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
13. Booking ตั๋วเครื่องบิน
14. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]