(ต.ค.) ทัวร์เกาหลี พูซาน 5วัน3คืน[บินโคเรียนแอร์] 22,900.-

โค้ดทัวร์ GT-5

กำหนดการเดินทาง
วันที่ : 06-10/20-24ก.ค./17-21ส.ค./31ส.ค.-04 ก.ย.59/14-18 ก.ย.59 22,900.-
วันที่ : 05-09 ต.ค.59 23,900.-
วันที่ : 19-23 ต.ค.59 (วันหยุดปิยะมหาราช) 24,900.-

1.กรุงเทพ
2.วัดแฮดงกุกซา – Oryukdo Skywalk – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองกอเจ – Geoga Grand Bridge
3. พิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี – วัดซังเกซา ฮาดง – พิธีการชงชา +สวมชุดฮันบก – พระราชวังซัมซองกุง – Hadong Hwagae Market
4.ศูนย์โสม – Cosmetic Shop -เมืองแดกู – อุโมงค์ไวน์ชองโด – สวนสาธารณะยองจีชางวอน + อาร์ทฮอล์ซองซัน – ตลาดแดกีรีหรือตลาดซางนัมแด
5. ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – Duty Free – ตลาดนัมโพดง – BIFF Street – ตลาดกุกเจ – ซุปเปอร์มาเก๊ต – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ

วันแรก กรุงเทพฯ

21.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M (เช็คอินกรุ๊ปของสายการโคเรียนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

วันที่สอง วัดแฮดงกุกซา – Oryukdo Skywalk – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองกอเจ – Geoga Grand Bridge

00.25 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE662 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
07.20 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองพูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
เช้า นำท่านสู่ วัดแฮดงกุกซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้ง ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม นำท่านสู่จุดชมวิวริมทะเล Oryukdo Skywalk ให้ท่านได้สัมผัสความตื่นเต้น สะพานกระจกแก้ว ที่ถูกสร้างขึ้นเหนือหน้าผาชายฝั่งทะเล
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุลโกกิ” เนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อสและเครื่องเทศจนได้ที่แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปีสดและวุ้นเส้นของเกาหลีมีน้ำขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสริฟข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ หมูผัดซ๊อสเกาหลี
บ่าย นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Taeguekdo Villageได้รับการขนานนามว่าเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลี เป็นชุมชนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตลาดชากัลชิของปูซานเพียง 30 นาทีเท่านั้น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆน่าสนใจสำหรับคนที่แวะไปเที่ยวเมืองปูซาน ถนนหนทางทีนี่ถูกตกแต่งด้วยภาพแนวกราฟฟิตี้ บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่ แต่หลายหลังยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ ที่นี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่ถ่ายทำรายการ Running Man รายการชื่อดังของเกาหลี ซึ่งมีทั้งตอนที่นางเอกสาวชเวจีอูเป็นแขกรับเชิญ รวมทั้งหนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายทำที่นี่เช่นกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะกอเจ (GEOJE) โดยใช้เส้นทางสะพาน Geoga Grand Bridgeโดยเส้นทางนี้สามารถย่นระยะทางการเดินทางของเมืองปูซานและเกาะกอเจลงถึง 2ชม. โดยลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ที่ลึกที่สุดในโลกและสะพานแขวนข้ามทะเลไปยังเกาะกอเจ ให้ท่านได้ชมวิว ณ จุดชมวิว ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปและเก็บความประทับใจคู่กับสะพานและทะเลอันงดงาม
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบูชาบู” อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด สุกี้หม้อไฟ
ที่พัก  โรงแรม Ocean Best Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี – วัดซังเกซา ฮาดง – พิธีการชงชา +สวมชุดฮันบก – พระราชวังซัมซองกุง – Hadong Hwagae Market

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี ชมสถานกักกันเชลยสงคราม ชมเรื่องราวต่างๆสมัยสงครามเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ และเมื่อทหารเกาหลีเหนือพ่ายแพ้ต่อสงครามได้ถูกกักกันในพื้นที่แห่งนี้การจำลองเหตุการณ์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์อาวุธ พร้อมได้ชมภาพยนตร์ 4D (HISTORIC PARK OF GEOJE POW CAMP 4D THEATERS) จากนั้นนำท่านสู่ วัดซังเกซา ฮาดง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูเขาจีรีซาน เป็นหนึ่งในวัดที่นิยมมาก ที่สุดในพื้นที่นี้ สร้างโดย Sambeob ในสมัยพระบาทสมเด็จพระซองต๊อก ในยุคซิลลา, แต่เดิมวัดนี้ถูกเรียกว่า วัดโอคชนซา ต่อมาพระสงฆ์จินกัมเปลี่ยนชื่อเป็นวัดซังเกซา
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี
บ่าย ให้ท่านได้สัมผัส พิธีการชงชา + สวมชุดฮันบก ดาโดหรือพิธีการชงชาหมายถึงวิธีการหรือมารยาทในการชงชาหรือดื่มชา ประสบการณ์ดาโดจะเรียนรู้วิธีการเตรียมโต๊ะชาแบบส่วนตัว นอกจากนี้ พิเศษ…ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังซัมซองกุง ชมความงามของพระราชวังซัมซองกุงพร้อมชมวิวทิวทัศน์อัดสวยงาม จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง Hadong Hwagae Market สิ้นค้าพื้นเมือง ผลไม้ สมุนไพร ของสด ขนมคบเขี้ยวต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บิบิมบัพ”
อาหารครบคุณค่าโภชนาการ ที่คนเกาหลีนิยมทานกันมากที่สุดนำข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อน นำส่วนผสมต่างๆ จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานนำไข่ไก่ และซอสบิมบับ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่างๆ ให้เนียนจนเข้ากันเสิร์ฟพร้อมซุปชาบู โอเด้ง และสาหร่าย ซึ่งนับเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม และดีต่อสุขภาพของชาวเกาหลี ข้าวยำเกาหลี
ที่พัก  โรงแรม Vivaceresort หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ศูนย์โสม – Cosmetic Shop -เมืองแดกู – อุโมงค์ไวน์ชองโด – สวนสาธารณะยองจีชางวอน + อาร์ทฮอล์ซองซัน – ตลาดแดกีรีหรือตลาดซางนัมแด

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง จากนั้นนำท่านสู่ อุโมงค์ไวน์ชองโด มีชื่อเสียงทางด้านการเป็นเส้นทางการนัดพบกับคู่รักครอบครัวและญาติพี่น้อง บริษัทไวน์ซองโด ใช้ลูกพลับซึ่งเป็นผลไม้พิเศษของซองโดมาทำไวน์ หลังจากนั้นทางใต้ดินที่เคยเป็นอุโมงค์รถไฟฟ้าก็ถูกปรับปรุงมาเป็นอุโมงค์ไวน์ที่สามารถทำไวน์ได้และมีร้านกาแฟภายในอุโมงค์นี้อีกด้วย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้” หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำหมูสเต๊กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ หมูย่างเกาหลี
บ่าย นำท่านสู่ สวนสาธารณะยองจีชางวอน + อาร์ทฮอล์ซองซัน สวนสาธารณะยองจีชางวอนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชางวอนตั้งอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นนำท่านสู่ อาร์ทฮอล์ซองซัน เป็นสถานที่ที่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับศิลปะวัฒนธรรม จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดซางนัมแด เป็นสถานที่สำคัญของเมืองซางวอน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรรยากาศแสนจะคึกคักและหรูหราเป็นตลาดดั้งเดิมมีอาคารที่ทันสมัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “แฮมุลทัง” ซีฟูดหม้อไฟ
ซึ่งนำของทะเลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่องต่าง
ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เป็นต้น ซีฟูดหม้อไฟ
ที่พัก  โรงแรม Changwon Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – Duty Free – ตลาดนัมโพดง – BIFF Street – ตลาดกุกเจ – ซุปเปอร์มาเก๊ต – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย จากนั้นนำท่านสู่ น้ำมันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บูเดชิเก” อาหารจานนี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามเกาหลี สมัยน้ำอาหารการกินค่อนข้างขัดสน ประชาชนที่อยู่โดยรอบฐานทัพสหรัฐ โดยเฉพาะแถบเมืองอวีจองบู มักจะรวบรวมอาหารที่ได้รับแจกจากทหารสหรัฐมารวมๆ กัน แกงเป็นหม้อใหญ่ๆ แล้วใส่ทุกอย่างลงไป จึงมีทั้งแฮม ฮอทด็อก ชีส ถั่วกระป่อง รามยอน และกิมจิลงไปอยู่ในนั้น แล้วแบ่งปันกันกิน แม้สงครามจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ด้วยรสชาติจัดจ้านแบบเกาหลีแท้ๆ ผสมผสานกับวัตถุดิบสมัยใหม่ถูกใจวัยรุ่น เมนูนี้ก็เลยยังคงได้รับความนิยมอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย มาม่าหม้อไฟเกาหลี
บ่าย นำท่านสู่ ตลาดนัมโพดง Nampodong Street ที่นี่เปรียบเสมือนย่านมยองดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซล ใกล้ๆ กับถนนช้อปปิ้ง จะมีถนนที่เรียกว่า BIFF Street เป็นบริเวณที่ใช้จัดงานภาพยนตร์นานาชาติปูซานหรือ Busan International Film Festival (BIFF) ที่รู้จักกันไปทั่วโลกนั่นเอง ซึ่งจะเต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์มากมาย จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดกุกเจ ตลาดนี้เริ่มต้นจากชาวเกาหลีที่ลี้ภัยจากสงครามเกาหลี ไปลงหลักปักฐานที่เมืองปูซาน และเปิดทำมาค้าขาย จากตลาดเล็กๆ ในอดีตได้กลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีในปัจจุบัน และมีอายุยาวนานกว่า 60 ปี ด้วยตลาดมีขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ จึงจัดแบ่งร้านค้าออกเป็นโซนตามประเภทของสินค้า ออกเป็น 5 โซน โดยสินค้ามีความหลากหลายและครบครันทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น สินค้าประเภทเสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องเขียน, งานฝีมือ, ผ้าขนหนู, อุปกรณ์เสริมความงาม, อุปกรณ์ตัดเย็บ รวมไปถึงอาหารพื้นบ้านที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
20.35น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที KE661
00.20น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เดินทางวันที่: 06- 10 /20-24ก.ค./17-21ส.ค./31ส.ค. – 04 ก.ย.59

14-18 ก.ย.59

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 22,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 22,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 22,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 22,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,900.-

เดินทางวันที่: 05 – 09 ต.ค.59

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 23,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 23,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 23,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,900.-

เดินทางวันที่: 19 – 23 ต.ค.59 (วันหยุดปิยะมหาราช)

อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 24,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 24,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 24,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,900.-

โค้ดทัวร์ GT-5

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]