ทำวีซ่ามาเลเซีย (รับยื่นวีซ่ามาเลเซีย)วีซ่ามาเลเซีย

เวลาทำการ จันทร์ – พฤหัสฯ
เวลายื่น 08.30 น. – 12.00 น. (วันศุกร์) 08.30 น. – 11.30 น.
เวลารับเล่ม 08.30 น. – 12.00 น.
ระยะเวลาทำการ 4 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ต่างชาติ) 1,000 บาท
ค่าบริการ 500 บาท
**(ไม่จองคิว)
เอกสารการยื่นวีซ่ามาเลเซีย
1. หนังสือเดินทางทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาหน้า Visa ในเมืองไทย
7. สำเนา Work Permit (ต่างชาติ)
8. Booking ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
9. ใบจองโรงแรม
10. ทำรายละเอียดในการเดินทาง (Itinerary)
11. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]