ทำวีซ่าพม่า (รับยื่นวีซ่าพม่า)วีซ่าพม่า

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 09.00 น. – 12.00 น. (ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.- 15.00 น.)
เวลารับเล่ม 15.00 น. – 16.30 น.
ระยะเวลาทำการ (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ไทย) 1,800 บาท (ด่วน 1 วัน+ ตั๋วเครื่องบิน)
ค่าวีซ่า (ธุรกิจ)/(ไทย/ต่างชาติ) 2,500 บาท (ด่วน 1 วัน+ตั๋วเครื่องบิน)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ไทย) 1,500 บาท (4 วันทำการ)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ต่างชาติ) 2,000 บาท (4 วันทำการ)

**(ไม่จองคิว) ธุรกิจ 1,800 บาท/Single (ธุรกิจ 7,700 บาท/Multiple) ประมาณ 3 วันได้

เอกสารการยื่นวีซ่าพม่า

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)/(ธุรกิจ)
4. หนังสือเชิญจากพม่า และ ใบทะเบียนการค้าจากพม่า (ธุรกิจ)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. Work Permit (สำเนา)
7. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)/(ท่องเที่ยว)
8. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
9. Booking ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน หรือ 2 วัน)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]