ทำวีซ่าเนปาล (รับยื่นวีซ่าเนปาล)วีซ่าเนปาล

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 09.00 น. – 12.00 น.
เวลารับเล่ม 14.30 น. – 17.00 น.
ระยะเวลาทำการ 3 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 1,000 บาท
**(ไม่จองคิว) ยื่นด่วน 1 วัน/เพิ่ม 200 บาท

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่าเนปาล

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. Work Permit (สำเนา)
6. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
7. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]