ทำวีซ่าปาปัวนิวกินี (รับยื่นวีซ่าปาปัวนิวกินี)วีซ่าปาปัวนิวกินี

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 10.00 น.– 11.30 น./ 14.00 น.– 15.30 น./ (ที่สถานทูต)
เวลารับเล่ม 10.00 น.– 11.30 น./ 14.00 น.– 15.30 น./ (ที่สถานทูต)
ระยะเวลาทำการ 5 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว) 3,000 บาท
ค่าบริการวีซ่าปาปัวนิวกินี 700 บาท
**(ไม่จองคิว) อาคารชิโนไทยทาวเวอร์ (ชั้น R) ถ.สุขุมวิท ซ. 21 (โทร. 02-2602801-2)

เอกสารการยื่นวีซ่าปาปัวนิวกินี

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือน)
9. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
12. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
13. หนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดา (ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายไม่ได้เดินทางไปด้วย หรือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเดินทาง/ออกโดยทางอำเภอ)/(กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
14. Booking ตั๋วเครื่องบิน
15. ใบจองโรงแรม
16. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]