ทำวีซ่าเกาหลีใต้ (รับยื่นวีซ่าเกาหลีใต้)วีซ่าเกาหลีใต้

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 08.30 น.– 10.30 น./ (ที่สถานทูต)
เวลารับเล่ม 13.30 น.– 16.00 น./ (ที่สถานทูต)
ระยะเวลาทำการ 5 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ต่างชาติ) 1,000 บาท
ค่าบริการ 700 บาท
**(ไม่จองคิว) http://tha.mofat.go.kr

เอกสารการยื่นวีซ่าเกาหลีใต้

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่า และ เล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ (ฉบับจริง)
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. หลักฐานการเงินใช้ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ แบงก์การันตี (Update ปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือน)
7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
8. สำเนาพาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชน (ของผู้เชิญ)
9. Work Permit (สำเนา/ต่างชาติ)/(ถ้ามี)
10. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
11. ตราประทับ Rentry Permit ที่รับจากตม.ประเทศไทย (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
13. หนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดา (ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายไม่ได้เดินทางไปด้วย หรือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเดินทาง/ออกโดยทางอำเภอ)/(เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
14. Booking ตั๋วเครื่องบิน
15. ใบจองโรงแรม
16. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]