ทำวีซ่าสเปน (รับยื่นวีซ่าสเปน)วีซ่าสเปน

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น.– 16.00 น.
เวลารับเล่ม 13.00 น. – 16.00 น.
ระยะเวลาทำการ 15 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 3,500 บาท

**(ไม่จองคิว) ยื่นวีซ่าผ่าน บ.VFS 02-2639100 ตึกเมอร์คิวลี่ ชั้น 9 (เวลาติดต่อ 08.30 น.-16.00 น. จันทร์-ศุกร์)

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่าสเปน
1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 4 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)/(แบบฟอร์ม 2 ชุด)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท/สำเนาใบ 20 ทวิ หรือ สำเนาใบเสร็จ ภ.ง.ด./สำเนาใบ ภ.พ. 20
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือน)
9. หนังสือเชิญจากประเทศสเปนเป็น (ภาษาสเปน 1 ฉบับ)
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
14. Booking จองตั๋วเครื่องบิน
15. ใบจองโรงแรม
16. ประกันการเดินทาง
17. ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)
18. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]