ทำวีซ่าตูนิเซีย (รับยื่นวีซ่าตูนิเซีย)วีซ่าตูนิเซีย

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 10.00 น. – 16.00 น.
เวลารับเล่ม 10.00 น. – 16.00 น.
ระยะเวลาทำการ 21 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 65 US + 1500 บาท
ค่าบริการ 700 บาท
**(ไม่จองคิว) โทร 02-6925071

เอกสารการยื่นวีซ่าตูนิเซีย
1. หนังสือเดินทางทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบัน) ใช้ในกรณีไม่ได้ทำงาน
7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
8. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
10. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
11. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
12. Booking ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
13. ใบจองโรงแรม
14. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]