ทำวีซ่ายูเครน (รับยื่นวีซ่ายูเครน)วีซ่า ยูเครน

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 10.00 น. – 12.00 น. / 13.00 น. – 14.00 น.
เวลารับเล่ม (ตามใบนัด)
ระยะเวลาทำการ 10 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว/ธุรกิจ) 2,600 บาท
ค่าวีซ่า (เยี่ยมญาติ) 3,500 บาท
ค่าบริการ 700 บาท
**(ไม่จองคิว) ท่องเที่ยว/ ธุรกิจ 5,100 บาท (5 วันทำการ)

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่ายูเครน
1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปล/ยกเว้น)
7. สำเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องแปล/ยกเว้น)
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน)
9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)/(ต้องรับรองจาก Immigration ที่ยูเครน)
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
14. Booking ตั๋วเครื่องบิน
15. Tourist Voucher (ต้องซื้อทัวร์จากบริษัทในประเทศยูเครนเท่านั้น) แล้วส่งเอกสารกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อยื่นวีซ่า
16. ประกันการเดินทาง
17. ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)
18. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]