(พ.ค.) ทัวร์ปูซาน 4วัน2คืน[บินเจจูแอร์] 9,999.-วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

21:30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ จัดที่นั่งแบบ 3-3 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง อิสระตามอัธยาศัย ทั้งไปและกลับ) (น้ำหนักกระเป๋า 15 กก. / ท่าน) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

00:50 น. ออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2252

วันที่ 2 ปูซาน (ท่าอากาศยาน กิมแฮ) – RYUKDO SUNRISE PARK – SKYWALK – คย็องจู – หมู่บ้าน GYEONGJU YANGDON – วัดพุลกุกซา – BOMUN – หอดูดาวช็อมซ็องแด

08:10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กิมแฮ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยนำท่านสู่ ORYUKDO SUNRISE PARK ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล ซึ่งมีทางเดินเป็น SKYWALK สูงถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะเหมือนกีบม้า พื้นเป็นกระจกสามารถมองเห็นด้านล่างได้ มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทำให้โครงสร้างปลอดภัย ORYUKDO SUNRISE PARK ถูกสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเป็นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและภาคใต้ จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองคย็องจู เป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 269,343 คนและมีความสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลี อย่างมาก เนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรซิลลาและอาณาจักรรวมซิลลา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู)
เดินทางมาถึงยัง หมู่บ้าน GYEONGJU YANGDONG เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีซึ่งจัดแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของราชวงศ์โชซอนและมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม ด้วยมรดกทางวัฒนธรรมมากมายรวมทั้งสมบัติประจำชาติ และหมู่บ้านทั้งหมดได้รับการสถาปนาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเดินทางไปยัง วัดพุลกุกซา Bulguksa Temple เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่จังหวัดคย็องซังเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ เป็น 1 ในมรดกโลก ของเกาหลีใต้ วัดนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นสุดยอดในยุคทองของพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรชิลลา เดินทางไปต่อยัง BOMUN สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงของ ปูซาน ภายในมีทะเลสาบ อันใหญ่โต ภายในมีต้นไม้น้อยใหญ่ และต้นซากุระประดับประดาเต็มสวนหากท่านเดินทางไปยังช่วงซากุระบานท่านจะได้พบกับภาพธะรมชาติอันสวยงามยิ่งนักจากนั้นเดินทางไปยัง หอดูดาวช็อมซ็องแด Cheomseongdae ก่อสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ตรงกับรัชสมัยของพระราชินีซอนด๊อกแห่งซิลลา โดยใช้หินแกรนิตในการก่อสร้างทั้งสิ้น 362 ก้อน และใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 362 วัน พระราชินีซอนด็อกโปรดให้สร้างใกล้เมืองคย็องจู เมืองหลวงของชิลลาในขณะนั้น หอคอยนี้มีความสูงจากฐาน 5.7 เมตร และมีความยาวทั้งสิ้น 9.4 เมตรหอคอยแห่งนี้ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุด นับถึงปัจจุบันหอดูดาวช็อมซ็องแดมีอายุกว่า 1,350 ปี และถูกบรรจุให้เป็นสมบัติประจำชาติเกาหลีใต้ลำดับที่ 31 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1962

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมทัค หรือไก่อบซีอิ้ววุ้นเส้น)

ที่พัก HOTEL BUSAN, HILLSIDE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 วัดแฮดง ยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ็อตเกนามู – COSMETIC OUTLET – น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) – ชายหาดแฮอึนแด – NURIMARU APEC HOUSE – DUTY FREE – จตุรัสแห่งภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน – NAMPODONG STREET – หอคอยปูซาน – สวนยงดูซาน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองปูซาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรที่ วัดแฮดง ยงกุงซา HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริย์ซึ่งความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดูลึกลับน่าพิศวงดั่งชื่อที่ตั้งไว้ ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผู้คนแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังสามารถข้ามสะพานหินและขึ้นบันได 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่จินตนาการของผู้มอง และเกลียวน้ำวนที่หมุนวนอยู่เบื้องล่างทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ว่ากันว่าแต่เดิมก่อนที่จะสร้างวัด พื้นที่ตรงนี้มีความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภิกษุท่านหนึ่งได้ฝันเห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาซึ่งสถิตอยู่ในท้องทะเล บอกให้สร้างวัดบริเวณนี้จึงจะเกิดความโชคดี และก็เป็นดังนั้น เมื่อวัดสร้างเสร็จความแห้งแล้งที่เคยมีก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนและพืชไร่ อีกทั้งหากมองไปด้านหน้าจะเห็นภูเขาและถ้ามองไปด้านหลังของวัดจะเห็นน้ำทะเล ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหากอธิษฐานสวดมนต์ในตอนเช้าก็จะได้รับการตอบจากเทพเจ้าแห่งความเมตตาในช่วงเย็นนั่นเองนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ็อตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยาจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET มีให้ท่านเลือกซื้อหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทยและนำพบกับผลิตใหม่ล่าสุด น้ำมันสนเข็มแดง RED PINE ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมา รับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ชายหาดแฮอึนแด HAEUNDAE BEACH เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเกาหลี คำว่า แฮอึนแด / HAEUNDAE ถูกตั้งชื่อโดยนักปราชย์นามว่า ชอย ชี วอน (CHOI CHI-WON) ในราชวงศ์ชิลลา ชายหาดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี มักเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้ยังมีศูนย์วัฒนธรรม และห้องสมุดชายหาดนำท่านเดินทางสู่ NURIMARU APEC HOUSE เป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซน์แปลกที่ตั้งอยู่ริมทะเล สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดงานประชุมผู้นำ APEC (APEC SUMMIT) อยู่ที่เกาะดองแบกโซม(DONGBAEKSEOM) ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ปัจจุบันเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชุมในครั้งนั้น และใช้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติในวาระต่างๆ รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆของเกาหลี อาคารนูริมารู เอเปคนี้มีไฮไลท์อยู่ที่ระเบียงชมวิวบริเวณชั้น 3 ซึ่งหันหน้าเป็นมุมกว้างออกไปทางทะเล ทำให้มองเห็นเกาะออยุคโด (ORYUKDO) และสะพานควังกัน (GWANGAN) ที่สวยงามได้อย่างชัดเจน อยู่ใกล้กับชายหาด HAEUNDAE BEACH

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ข้าวยำบิบิมบับ)
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้า แบรนด์เนมอื่นๆ อีกมากมายนำท่านสู่ จตุรัสแห่งภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน BIFF SQUARE,BUSAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL เป็นย่านดังที่ใช้ในการจัดงานแสดงภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับงานนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่รู้จักกันในชื่อ BIFF SQUARE หรือที่ย่อมาจาก BUSAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือ STAR STREET” กับ “FESTIVAL STREET รวมกันเป็นถนนยาว 428 เมตรที่ย่าน BIFF นี้มีโรงภาพยนตร์อยู่มากมาย ที่จะนำภาพยนตร์ที่หายากหรือภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ฉายที่ไหนมาเปิดฉายที่นี่ก่อน และไม่ได้มีเพียงแต่โรงภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์การค้าและอื่นๆอีกมากมาย เรียกกลายเป็นย่านเกิดใหม่ของเมืองปูซานเลยทีเดียว หลังจากนั้นนำท่านไป NAMPODONG STREET ที่นี่เปรียบเสมือนย่านมยองดงที่โซลเพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซานที่น่าจะถูกอกถูกใจขาช้อปไม่น้อยนอกจากนี้ ยังมี หอคอยปูซาน ที่ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่จะทำให้คุณเห็นปูซานแบบ 360 องศาอีกด้วย **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์** จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม สวนยงดูซาน ตั้งอยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของปูซาน และยังเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซานอีกด้วย โดยในช่วงสมัยสงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตั้งถิ่นฐานบนภูเขาแห่งนี้ แต่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึงสองครั้งทำให้ป่าไม้ถูกทำลายไป ชาวบ้านจึงช่วยกันฟื้นฟูโดยการปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทน จนกลายเป็นสวนสาธารณะในที่สุด และยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่นในยุคตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู บีบีคิวบุฟเฟ่ต์)

ที่พัก HOTEL BUSAN, HILLSIDE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 สมุนไพรโสมเกาหลี – Lotte Dong Busan – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สพานคังอัน – สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสู่ Lotte Dong Busan แหล่งช้อปปิ้งที่มีความหลากหลายทั้งเสื้อผ้าแบรนด์ดังแฟชั่นต่างประเทศ อุปกรณ์กีฬา เครื่องสำอาง และยังมีร้านขายของเล่นสำหรับเด็ก เช่นร้านขายเลโก้ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าพิเศษที่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีและราคาถูกตอบสนองความต้องการของลูกค้า Lotte Dong Busan แห่งนี้เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 550 ร้าน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู บลูโกกิ)
เพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสมเป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย สะพานควังอัน Gwangandaegyo Bridge หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเลที่เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003 จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซานทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช เกาะชื่อดังORYUKDO ISLAND ภูเขาHWANGNYEONGSAN ชายหาดGWANGALLI BEACH เกาะDONGBAEKSEOM ISLAND และ เนินเขา DALMAJI HILL ยามค่ำคืนสะพานแห่งนี้ สว่างสไวไปด้วยไฟ ที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก

ค่ำ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

20:25 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2251

23:45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า

เดือน   พฤษภาคม
15 พ.ค. 6018 พ.ค. 60   9,999 9,999 9,999 4,200
17 พ.ค. 6020 พ.ค. 60   9,999 9,999 9,999 4,200
19 พ.ค. 6022 พ.ค. 60   9,999 9,999 9,999 4,200
21 พ.ค. 6024 พ.ค. 60   9,999 9,999 9,999 4,200
23 พ.ค. 6026 พ.ค. 60   10,900 10,900 10,900 4,200
25 พ.ค. 6028 พ.ค. 60   10,900 10,900 10,900 4,200
27 พ.ค. 6030 พ.ค. 60   10,900 10,900 10,900 4,200
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]