ทำวีซ่าอังกฤษ (รับยื่นวีซ่าอังกฤษ)วีซ่าอังกฤษ

( สก๊อตแลนด์, เวลส์, จาร์ไมก้า, ทรินิแดด )
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 08.30 น. – 15.00 น.
เวลารับเล่ม 15.00 น. – 16.30 น.
ระยะเวลาทำการ 10-14 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(โชว์ตัว)/(สแกนนิ้วมือ)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 4,000 บาท
ค่าวีซ่า (นักเรียน) 8,000 บาท
**(จองคิว) ชำระค่าวีซ่าเป็น แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย” (ออนไลน์)

เอกสารการยื่นวีซ่าอังกฤษ

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบัน)
9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
14. Booking ตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
15. ใบจองโรงแรม (ถ้ามี)
16. ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ)
17. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
18. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด (ของบิดา และ มารดาของผู้เดินทาง)
19. กรณีที่ผู้เดินทางมีครอบครัว และ มีบุตรแล้วขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ของบุตร และ คู่สมรส

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]