ทำวีซ่าอเมริกา (รับยื่นวีซ่าอเมริกา)วีซ่าอเมริกา

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 07.00 น. – 09.00 น.
เวลารับเล่ม 07.00 น. – 09.00 น.
ระยะเวลาทำการ 7 วัน (ชำระค่าวีซ่าที่ทำการไปรษณีย์)/(โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว) + (ค่าบริการ) 7,500 บาท
**(จองคิว) ผ่านเว็บไซด์สถานทูตอเมริกา / http:// Thailand.us-visaservices.com

เอกสารการยื่นวีซ่าอเมริกา

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. แบบฟอร์มคำร้อง DS-160 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (เป็นภาษาอังกฤษ)
3. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (5×5 cm)/(รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน/ สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ของรูปถ่าย)
4. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
5. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
6. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
7. สำเนาบัตรประชาชนพร้อม (ตัวจริง)
8. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อม (ตัวจริง)
9. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบัน)
10. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
11. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(พร้อมตัวจริง)
12. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(พร้อมตัวจริง)
13. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(พร้อมตัวจริง)
14. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
15. Booking ตั๋วเครื่องบิน
16. ใบจองโรงแรม (ถ้ามี)
17. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]