ทำวีซ่ามองโกเลีย (รับยื่นวีซ่ามองโกเลีย)วีซ่ามองโกเลีย

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 09.00 น. – 12.00 น. / 14.00 น. – 16.00 น.
เวลารับเล่ม 10.00 น. – 12.00 น.
ระยะเวลาทำการ 3 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ต่างชาติ) 1,500 บาท
ค่าบริการ 500 บาท
**(ไม่จองคิว) ยื่นด่วน 1 วัน/ 2,400 บาท

เอกสารการยื่นวีซ่าวีซ่ามองโกเลีย

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
4. นามบัตร (ถ้าไม่มีให้ขอ ชื่อ ที่อยู่บริษัท และ เบอร์โทรศัพท์)
5. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
พาสปอร์ตราชการ
– ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถใช้เดินทางได้เลยอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
พาสปอร์ตจีน (เล่มสีแดง)
– จะต้องยื่นขอวีซ่า (เสียเงิน) ตามปกติเหมือนพาสปอร์ตทั่วไป
พาสปอร์ตจีน/ ต่างด้าว (เล่มสีเหลือง หรือ เล่มสีน้ำเงิน)
– ทางสถานทูตไม่รับยื่นวีซ่า จะต้องไปเปลี่ยนเป็นเล่มสีแดงเท่านั้นถึงจะรับยื่นวีซ่าได้
หมายเหตุ
– (พาสปอร์ตไทย ,ลาว ,มาเลเซีย, กัมพูชา, เวียดนาม, อินโดนีเซีย) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
– (พาสปอร์ตสิงคโปร์) ไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]