ทำวีซ่ามอลต้า (รับยื่นวีซ่ามอลต้า)วีซ่ามอลต้า

(ยื่นวีซ่าผ่านสถานทูตออสเตรีย)

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 09.00 น.– 12.00 น./ (ที่สถานทูต)
เวลารับเล่ม 11.00 น.– 12.00 น./ (ที่สถานทูต)
ระยะเวลาทำการ 14 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 3,000 บาท
ค่าบริการ 700 บาท
**(ไม่จองคิว) ลงชื่อผู้เดินทางในสมุดบันทึกที่ยามหน้าประตูรับ 50 คิว/วัน (ลงชื่อแทนได้)

เอกสารการยื่นวีซ่ามอลต้า

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือน)
9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
14. หนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดา (ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายเดินทางไป หรือ ไม่ไปด้วยกัน/ออกโดยทางอำเภอ)/ (เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
15. Booking ตั๋วเครื่องบิน
16. ใบจองโรงแรม
17. ประกันการเดินทาง
18. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]