ทำวีซ่านิวซีแลนด์ (รับยื่นวีซ่านิวซีแลนด์)วีซ่านิวซีแลนด์

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลายื่น 08.30 น.– 16.00 น./ (ที่บ.TT/ ตึก ITF/ ถ.สีลม)
เวลารับเล่ม 08.30 น.– 16.00 น./ (ที่บ.TT/ ตึก ITF/ ถ.สีลม)
ระยะเวลาทำการ 10 วัน (ชำระค่าวีซ่าวันยื่น)/(ไม่โชว์ตัว)
ค่าวีซ่า + ค่าบริการ (ท่องเที่ยว)/(ธุรกิจ) 5,600 บาท

เอกสารการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์
1. หนังสือเดินทาง/ เล่มใหม่ และ เล่มเก่า (ถ้ามี)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 1.5 x 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(ส่วนตัว) หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)/(Update ปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือน)
9. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
10. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)
11. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
12. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี)
13. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
14. หนังสือยินยอมจากบิดา และ มารดา (ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายไม่ได้เดินทางไปด้วย หรือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเดินทาง/ออกโดยทางอำเภอ)/(กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี)
15. Booking ตั๋วเครื่องบิน
16. ใบจองโรงแรม
17. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
18. กรณีที่ผู้เดินทางมีครอบครัว และ มีบุตรแล้วขอรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่เกิด ของบุตร และ คู่สมรส

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]